Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Pozsonyi Pagony Kft. által működtetett honlapon, a https://www.pagony.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap"), illetve a tevékenységével kapcsolatban megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

1. Adatkezelő megnevezése


Adatkezelő megnevezése:

Pozsonyi Pagony Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Adatkezelő")

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-699467

Adatkezelő székhelye:

1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Adatkezelő képviselője:

Banyó Péter és Ürögdi András ügyvezetők.

Adatkezelő elérhetősége:

adatvedelem@pagony.hu

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. október 1.napjától hatályos.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal
önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az adatvedelem@pagony.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az
érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta
érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte
és elérhetőségei;

2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal
összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:


 • adatkezelés céljai;

 • érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;

 • az adatok forrása, amennyiben nem az
  érintettől gyűjtötték őket;

 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasárhoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja


 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek .

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos
álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:


 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg


 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy


 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:


 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

8. Jogorvoslat

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: adatvedelem@pagony.hu Amennyiben az
érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye
(állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

4. Az Adatkezelő honlapjának használata és tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

1. Cookiek

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe
(IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.


Adatkezelés célja:

A honlaplátogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

Kezelt adatok köre:

A látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

Az adatfelvétetől számított egy év.

Adattárolás módja:

Elektronikus.

2. Regisztráció

Az Adatkezelő honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A regisztráció során a korábban az Adatkezelő boltjában adott törzsvásárlói kártya számát is megadhatja a regisztráló személy, így a törzsvásárlói kártyáját aktiválni tudja és ezáltal a törzsvásárlói kártyához fűződő kedvezményekre (pontgyűjtés) lesz jogosult. Amennyiben nem aktiválja a törzsvásárlói kártyát, úgy a kedvezményekre (pontgyűjtés) nem lesz jogosult.


Adatkezelés célja:

Regisztráció az Adatkezelő szolgáltatására, a kapcsolódó profil létrehozása érdekében.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, e-mail címe, jelszava, címe, telefonszáma. Amennyiben rendelkezik törzsvásárlói kártyával úgy a törzsvásárlói kártya száma.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik regisztrálni szeretnének az Adatkezelő Honlapján.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud regisztrálni az Adatkezelő Honlapján, így nem tudja létrehozni a profilját sem.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nemtörténik.

3. Vásárlói profil

Amennyiben az érintett regisztrál az Adatkezelő webshopjába, úgy a regisztrációt követően a „Bejelentkezés" gomb megnyomásával, lehetősége van belépni saját fiókjába email címének és jelszavának megadásával.


Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő webshopjába regisztráló személyek által létrehozott vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok kezelése, tárolása.

Kezelt adatok köre:

Vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok, mint az érintett e-mail címe, jelszava, neve, számlázási címe, esetleg telefonszáma, korábbi megrendeléseinek adatai (milyen terméket, mikor és milyen összegben rendelt az érintett)

Érintettek köre:

Vásárlói fiókot létrehozó személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok megadása önkéntes, a megadott adatokat az érintett bármikor szerkesztheti, módosíthatja, törölheti is.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

4. Vásárlói adatok kezelése

A honlapra látogatónak lehetősége van az Adatkezelő termékeinek megrendelésére, megvásárlására regisztrációval vagy regisztráció nélkül. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat.

Amennyiben a vásárló rendelkezik törzsvásárlói kártyával, úgy a kártyaszámát megadva tudja érvényesíteni a kedvezményeket.

A szállítási cím a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait jelen tájékoztató tartalmazza.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait B-Payment Szolgáltató Zrt. és a K&H Bank Zrt. kezelik. Az Adatkezelő semmilyen adatot nem kezel a bankkártyához kapcsolódóan.


Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő Honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése.

Kezelt adatok köre:

A címzett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási (kézbesítési) és számlázási adatok, megjegyzés rovatban feltüntetett esetleges üzenet, esetlegesen törzsvásárlói kártya száma, a vásárlás dátuma, a megrendelt termék megnevezése, mennyisége, vételára, a vételár banki utalás útján történő teljesítése esetén a fizető bankszámlaszáma, fizetési azonosító, közlemény, megrendelés száma.

Érintettek köre:

Az Adatkezelő webshopjában vásárló személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. § (2) bekezdésére figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Adattárolás határideje:

Azon személyes adatokat, melyeknek kezelése az érintett hozzájárulása alapján valósul meg, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg az Adatkezelő, míg a Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdésével összefüggésben kezelt személyes adatokat 8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő, így az Adatkezelő 8+1 év elteltével törli azokat.

Adatkezelés módja:

Elektronikus.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Bizonyos személyes adatok szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, valamint egyes személyes adatok szolgáltatása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végezprofilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

5. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz. Az elektronikus panaszokat az vásárló az ugyfelszolgalat@pagony.hu e-mail címre tudja megküldeni, valamint szóban és a székhelyére megküldött levélben, írásban is. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő az Fgytv.-ben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben a Fgytv. 2.§ a) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: „Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás") panasza lenne, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozások eljárást kezdeményezhetnek a székhelyük szerint illetékes békéltető testületnél, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhatnak, valamint a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozások jogosultak a fogyasztói jogvitából származó követelések bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.


Adatkezelés célja:

Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok, illetve Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.

Érintettek köre:

Panaszt tevő személy és Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a képviselője.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgytv.-ben foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje:

Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre, illetve esetleges polgári jogi igény érvényesítése esetén, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.

Adatkezelés módja:

Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő illetékes munkatársai, esetleges jogi képviselői ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

6. Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon, a hírlevélben található „Leiratkozás" linken keresztül.

Az Adatkezelő a facebook számára átadja a direkt marketing tevékenységhez hozzájáruló személyek e-mail címeit, így e tekintetben a facebook az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az e-mail címek átadásának célja a célzott hirdetések küldése a facebook által.

A hirdetések facebookon történő engedélyezésével kapcsolatos beállításait itt tudja módosítani:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


Adatkezelés célja:

A hírlevélre feliratkozók hatékony informálása, részükre történő ismeretterjesztés.

Kezelt adatok köre:

A hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe.

Érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozó személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában hírlevelet küldeni a részére.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

7. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés


Adatkezelés célja:

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre:

A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.

Érintettek köre:

GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje:

A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja:

Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

8. Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei, illetve a Honlapra látogatók elérhetőségeinek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.


Adatkezelés célja:

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, e-mail címe, esetleg telefonszáma, lakcíme, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.

Érintettek köre:

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje:

Cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

9. Szerződések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés


Adatkezelés célja:

Szerződések előkészítése, megkötése, illetve azok teljesítése, egyéni vállalkozókkal, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel kötött szerződésekkel összefüggésben.

Kezelt adatok köre:

A szerződő fél neve, aláírása, bankszámlaszáma, banki adatok, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, neve és székhelye, kapcsolattartási adatok, a kezelt dokumentumokban meghatározott további adatok.

Érintettek köre:

Az Adatkezelő szerződéses partnerei, megbízói.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GPDR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adattárolás határideje:

Főszabály szerint a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, míg számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8+1 évig kezeli a személyes adatokat az Adatkezelő

Adatkezelés módja:

Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

10. Számviteli bizonylatok kezelése


Adatkezelés célja:

A számlák kiállítása és tárolása, könyvelése.

Kezelt adatok köre:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott adatok, így különösen az érintett neve, gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka, valamint címe, e-mail címe, telefonszáma.

Érintettek köre:

Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ára, valamint 159. §-ára tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Adattárolás határideje:

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. Az Adatkezelő 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait.

Adatkezelés módja:

Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul, így kötelező.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

11. Kapcsolattartói adatok kezelése

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet szerződéses partnereiről, megbízóiról. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban fontos rámutatni arra, hogy az Adatkezelő tevékenysége során kötött szerződésekben szereplő személyes adatokat főszabály szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalapra tekintettel, csak a szerződés teljesítéséig kezelheti.

Az Adatkezelő szerződéses partnerei között vannak jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is, amelyek adatai főszabály szerint nem minősülnek személyes adatnak, illetve az Adatkezelő azokat a szerződés teljesítése okán tárolja. Más megítélés alá esnek azonban a szerződésben megjelölt egyes kapcsolattartó személyek adatai, valamint esetlegesen a különböző hatóságok kapcsolattartóinak adatai, akik nem állnak szerződéses jogviszonyban az Adatkezelővel, csupán az Adatkezelő szerződött partnereinek, megbízóinak alkalmazottjai, munkavállalói, alvállalkozói, vagy képviselői. Ezen személyek elérhetőségeit, adatait az Adatkezelő tárolja, nyilvántartja az Adatkezelő tevékenységének megkönnyítése végett, az Adatkezelő jogos érdeke alapján az elkészített érdekmérlegelési tesztnek megfelelően.


Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szerződő partnereinek, megbízóinak, valamint azok kapcsolattartóinak nyilvántartása, hatósági kapcsolattartók nyilvántartása.

Kezelt adatok köre:

A szerződő partner, megbízó neve, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartó elérhetőségei (név, e-mail, telefonszám).

Érintettek köre:

Az Adatkezelő szerződő partnerei, megbízói, kapcsolattartók.

Adatkezelés jogalapja:

A szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése, illetve teljesítése, szerződő fél kapcsolattartói tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adattárolás határideje:

A szerződés megszűnését követő 5 évig.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan és/vagy papíralapon.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése, illetve az üzleti partnerrel, megrendelővel kapcsolatot tartani.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

12. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalakat üzemeltet, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:

https://www.facebook.com/pagony/

https://www.facebook.com/BartokPagony

https://www.facebook.com/pozsonyiutipagony/

https://www.facebook.com/debrecenipagony

https://www.facebook.com/pecsipagony/

https://www.facebook.com/SoproniPagony

https://www.facebook.com/gyoripagony

https://www.facebook.com/kecskemetipagony

https://www.facebook.com/tabanpagony

https://www.facebook.com/fehervaripagony/

https://www.facebook.com/frankelpagony/

https://www.facebook.com/zugloipagony/

https://www.facebook.com/tilosazakonyvek/

https://www.facebook.com/abszolutkonyvek/

https://www.facebook.com/PagonyJatekhaz/

https://www.facebook.com/bergjuditbooks

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063494859744

https://www.facebook.com/danielandraskonyvek/

https://www.facebook.com/Tasnadi.Istvan.iro/

https://www.facebook.com/harcosbalint/

https://www.facebook.com/N%C3%A9nyei-P%C3%A1l-283664918725474/

https://www.facebook.com/Moln%C3%A1r-T-Eszter-103325443553605/

https://www.facebook.com/abszolutkonyvek

https://www.facebook.com/Czern%C3%A1k-Eszter-%C3%ADr%C3%B3-113455753628791/

Az Adatkezelő Facebook oldalán szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, informális híreket, tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Facebook oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

Az Facebook oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Facebook Ireland Ltd. és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Facebook Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Facebook Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól" területen. A Facebook Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.

Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Facebook Ireland Ltd. az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot. A Facebook Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire. Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Facebook Ireland Ltd. nevében.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Facebook Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a Facebook Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

További tájékoztatás az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


Adatkezelés célja:

Facebook oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre:

Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Facebook oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Facebook oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Facebook oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.

Érintettek köre:

Facebook oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai, a Facebook Ireland Ltd. munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

5. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: DENINET Kft.

címe:1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b.

adatfeldolgozás célja:tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó neve: Bergmann Könyvelőiroda Kft.

címe:1138 Budapest, Váci út 186.

adatfeldolgozás célja:könyvelés, bérszámfejtés

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp")

címe:675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

adatfeldolgozás célja:hírlevélküldés

Adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Ltd.

címe:4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

adatfeldolgozás célja:marketing

Adatfeldolgozó neve: Sicks Kft (címe: 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20.), Pitziek Kft. (címe: 9400 Sopron, Ötvös utca 2. földszint 2.), MANO Design Kft. (6000 Kecskemét, Benedek Elek u. 12/A.)

adatfeldolgozás célja: franchise boltok

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

6. A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az
érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Sütihasználati beállítások